Logo 300 Rijnstad

Geletterdheid

Verontschuldiging, het hoofd wordt gebogen en de ogen slaan neer.
Elk gesprek opnieuw. Het valt de inwoonster zwaar dat ze de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Ze is alleenstaande ouder, heeft het beste met haar kinderen voor. Maar het lukt haar niet (meer). De brieven hebben zich opgestapeld en er zijn financiële problemen. Gevoelens van machteloosheid, schaamte en schuldgevoel. Ze verwijt het zichzelf, vindt dat ze de oorzaak is van alle problemen en dat anderen haar niet begrijpen.

Dit is zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Je ziet de worsteling van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Maar zo zijn er (helaas) nog meer voorbeelden te noemen. Nederland telt zo’n 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Dit zijn mensen met Nederlands als moedertaal en mensen die op latere leeftijd de taal leerden. Een grote groep Nederlanders heeft niet genoeg basisvaardigheden; handvatten om zelfstandig mee te kunnen doen in de samenleving.

Samenwerking
Arnhem heeft ongeveer 10.000 inwoners, voor wie het een grote uitdaging is om zichzelf te redden.
Rijnstad zet zich voor hen in door partner te zijn in de aanpak van laaggeletterdheid en met actieve deelname aan de uitvoer van het plan ‘Vaardig Arnhem’. Een samenwerking en een koers die Rijnstad past als een jas.

Rijnstad ambieert partnerschap op maatschappelijke thema’s. Verbinding aangaan draagt bij aan het gevoel van verantwoordelijkheid en het pakken van regie. Ook kunnen we nog makkelijker werken aan de inrichting van een integraal en toekomstbestendig ondersteuningsaanbod. Waarmee we inwoners trainen in het versterken van basisvaardigheden en zo een betere positie in de samenleving ervaren.

Positieve verandering
Zo ook de alleenstaande moeder die hierboven is genoemd. Door passende ondersteuning is het haar gelukt om haar zelfvertrouwen terug te winnen, financiële problemen aan te pakken én een stap te zetten in het vergroten van haar vaardigheden. De (h)erkenning en persoonlijke steun vanuit een professional heeft haar leven verrijkt. Het was de aanzet tot een positieve verandering. Met de professional heeft ze een oplossing voor haar financiële problemen gevonden en de stap gezet naar om een cursus te volgen bij een formele aanbieder. Ze ziet nu toekomst voor zichzelf en haar kinderen.

In 2021 heeft Rijnstad nieuwe stappen gezet. Maar in 2022 zet Rijnstad zich nóg meer in voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en de versteviging van basisvaardigheden.
We zijn diep verankerd in de wijken en komen dicht bij de Arnhemmer. Professionals staan met hun voeten in de klei, gaan outreachend te werk en bevinden zich in de kwetsbare leefwereld van onze inwoners. Rijnstad bevindt zich met haar dienstverlening in de zogenaamde vindplekken. En door deze laagdrempelige en brede vertegenwoordiging is Rijnstad een logische aanbieder en partner van activiteiten.

Trots
We zijn trots op wat Rijnstad tot nu toe heeft bereikt. Trots op activiteiten als
Taalmaatjes, Taalcentraal en Non-Formele taallessen Presikhaaf. We kijken uit naar de verdere implementatie van opdrachten, zoals de cursus Voor ‘t Zelfde Geld en Team Taalhuis.

Rijnstad neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van een structureel aanbod, de inbedding hiervan en goede doorverwijzing. Ook blijven we ons als aanbieder ontwikkelen.

Taalmaatjes

Taalmaatjes helpen anderstaligen op weg

Ondanks lockdowns en andere onverwachte gebeurtenissen, hebben onze vier vrijwillig coördinatoren in 2021 ruim 50 anderstaligen aan een taalmaatje gekoppeld. Intakes en koppelingen vonden vaak plaats via een computerscherm. Vooral voor anderstaligen is dat soms ingewikkeld. Gelukkig helpt een taalmaatje ze om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Koppels spreken wekelijks af en zien elkaar in het echt of alleen online.

>lees hier verder…

TaalCentraal

TaalCentraal biedt een-op-een-ondersteuning aan inwoners die Nederlands als eerste taal hebben (NT1) en hun basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en computergebruik willen verbeteren. TaalCentraal wordt geboden vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs en is in 2020 gestart.

TaalCentraal kende helaas geen gemakkelijke start. Corona en de lockdowns hadden veel invloed op de aanmeldingen en de ondersteuning. De drempel om hulp te vragen werd hoger. Naast schaamte en het taboe rondom laaggeletterdheid, kwam het welbevinden meer onder druk te staan. Dit gaf een extra barrière om ondersteuning aan te gaan, te bieden en weer op te pakken. Want ook de trajecten die wel waren opgestart, kwamen helaas (grotendeels) stil te liggen.

>lees hier verder…