Rijnstad Locatie Bemmel Lingewaard

Rijnstad in Lingewaard

Visie

We gaan uit van een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Alle inwoners weerspiegelen een gemeente en vormen de inspirerende kracht van ons werk. Wij leveren een bijdrage aan deze inclusieve samenleving.

We geloven dat mensen het meest gelukkig zijn als ze zelfstandig zijn en zelf de regie hebben. Professionele inzet moet dan ook beperkt blijven tot wat nodig is voor inwoners, zodat ze daarna zelf verder kunnen. Zelfstandigheid verbeteren houdt niet op als de professionele begeleiding stopt. Professionele ondersteuning is erop gericht dat iemand daarna met zijn omgeving verder kan. Dat betekent dat onze interventies niet alleen het directe effect tijdens de begeleiding hebben, maar ook de aanzet zijn voor de verdere ontwikkeling van zelfstandigheid.

De opdracht maatschappelijk werk (MW) Lingewaard onderscheidt in de uitvoering de volgende overkoepelende onderdelen:

– Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
– School(gericht) maatschappelijk werk (SMW) en pilot gezinscoaching ‘t Holthuus
– Maatschappelijk werk- ondersteuning bij schulden (MWS) en KOT-meldpunt (kinderopvangtoeslag-meldpunt)

Verschuiving hulpvragen
2021 was een jaar waarin corona opnieuw veel impact had op de samenleving. Dit was binnen MW terug te zien in de verschuiving van hulpvragen. Deze werden uitgesteld en stapelden zich daardoor op. Dat was met name zichtbaar in het eerste halfjaar. Bepaalde problemen werden urgenter of uitvergroot. Dit ging bijvoorbeeld over twijfel aan de financiële bestaanszekerheid, daginvulling, eenzaamheid en rouw- en verliesverwerking. Doordat hulpvragen werden uitgesteld en daardoor problemen zich opstapelden, werden de casussen complexer. Ondersteuningsvragen hadden het hele jaar verschillende pieken. Ondanks dat konden we voorkomen dat we een zogenaamde wachtlijst moesten hanteren.

Instroom op eigen initiatief

Het aantal aanmeldingen op eigen initiatief was in 2021 weer hoog (29%, N=839). Voor MWS is de meeste instroom via aanmeldingen op eigen initiatief is. De blijvende toename van aanmelding op eigen initiatief is positief. Inwoners weten het maatschappelijk werk te vinden, waardoor we op tijd hulpvragen kunnen oppakken. We kunnen hierdoor opeenstapeling van problemen voorkomen.

Wijze van afsluiting

Het aantal ondersteuningsvragen dat met de inzet van maatschappelijk werk afdoende was, is fors gestegen ten opzichte van 2019. In 2021 was dit 81% (N=410).

Kot-meldpunt Lingewaard: 90 potentieel gedupeerden allen benaderd in 2021.

Evaluatie

Eind 2020 is het effect van de coronamaatregelen in Lingewaard zichtbaar geworden in het type ondersteuningsvragen bij voornamelijk AMW en SMW. Dit was in 2021 zichtbaar door de toename van complexiteit in ondersteuningsvragen. Doordat hulpvragen opgestapeld werden, kostten deze ondersteuningsvragen meer tijd.

Op scholen werden achterstanden bij kinderen zichtbaar en bij gezinnen nam de problematiek toe. Spanningen liepen op door onder andere minder sociale contacten en de weggevallen structuur ( van der Burg & Bakker-Klein, 2020)

Vanuit AMW en SMW is ingezet op het in contact komen – en blijven – met deze gezinnen om preventief te kunnen werken en escalaties te voorkomen.

In het geval van ondersteuning bij hulpvragen is face-to-face-contact vaak essentieel. In het bereiken van mensen met een hulpvraag is zichtbaarheid en bereikbaarheid van groot belang. Bij MWS is ondersteuning op afstand erg ingewikkeld. Dit heeft dan ook gevolgen gehad voor de ondersteuning.

Bij de ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners is het de kunst om steun te bieden en tegelijkertijd de regie van mensen over hun eigen leven te versterken. Bij MWS gaat de aandacht uit naar inwoners bereiken, om in een vroeg stadium hulp te bieden. Zowel vanuit het spreekuur als de signalerende en verwijzende rol die samenwerkingspartners vervullen.

En nu jij!-training
In het vierde kwartaal is de En nu jij!-training voor kinderen van gescheiden ouders gestart. We begonnen met drie kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. De kinderen gaven (eind halverwege de training) aan dat ze de training erg leuk vonden. Ook vonden ze het fijn vinden om met andere kinderen te praten over de situatie waarin zij verkeren als kind van gescheiden of scheidende ouders.

In 2021 was Rijnstad bezig met de werving voor de training. Dit was niet altijd even makkelijk. Soms gaat een van de ouders niet akkoord, wat te maken kan hebben met de dynamiek tussen ex-partners. Het is voor de professionals van belang dat ze goed aan beide ouders uitleggen wat de voordelen zijn van de training. Schoolmaatschappelijk werk heeft in 2021 aandacht besteed aan het inlichten van de professionals over de inhoud van de training, de voordelen en het bespreekbaar maken hiervan in gesprek met de ouders.

Pilot gezinscoach
De pilot voor een gezinscoach op IKC (Integraal Kindcentrum) ’t Holthuus is nu een halfjaar onderweg en meteen al een succes. Het succes is vooral te merken aan de soepele samenwerking en bekendheid van de gezinscoach binnen het IKC. Ouders nemen zelf steeds meer het initiatief om met vragen aan te kloppen bij de gezinscoach. Ook hebben de ouders begrepen dat de problemen of vragen niet groot hoeven te zijn om in gesprek te gaan. De pilot is niet alleen gericht op het ondersteunen van ouders, maar ook op inspireren.

Mediation in Lingewaard

“Mijn naam is Carel van Heeckeren en ik werk vanaf 2009 bij Rijnstad. Eerst als algemeen maatschappelijk werker vanuit De Symfonie en vanaf 2012 in Lingewaard. Daarnaast ben ik vanaf 2015 actief als mediator binnen Rijnstad. Hierbij gaat het met name om bemiddeling tussen (gescheiden) ouders over de kinderen. Vaak is er hierbij sprake van verstoorde onderlinge communicatie tussen de ouders en is het moeilijk om duidelijke afspraken over de omgang te maken. Aan ons is dan de taak om hen hierbij te ondersteunen.

Sinds enkele jaren ben ik een eenmansfractie op dit gebied. Gelukkig komt daar verandering in: vanaf dit jaar zal Diana Ruiz het team Rijnstad mediation met de helft gaan uitbreiden. Wij hebben beiden recent diverse opleidingen gevolgd en mogen onszelf MfN-geregistreerd mediator noemen. En daar zijn we trots op!

Afgelopen jaar liep alles natuurlijk anders vanwege corona. Ook bij Rijnstad mediation. Op enig moment ben ik gaan pionieren met online mediation vanwege de beperkingen. Het was wel even zoeken hoe dit via Teams goed te doen allemaal. In veel gevallen is het beter als men elkaar in de ogen kan kijken en dat ik als mediator direct kan inspelen op wat er gebeurt tussen de ouders. Toch, mag ik wel zeggen dat het bij de volgende casus heel goed is gegaan. Deze betreffende ouders waren allebei behoorlijk druk en luid aanwezig. Het wat zakelijker karakter van online gesprekken vonden zij juist erg prettig, omdat gesprekken zo meer gestructureerd konden verlopen. Toen het eenmaal weer kon, hebben we het ‘live’ kunnen afronden met een ouderschapsplan. Dit hebben beide ouders ondertekend en zo hebben ze veel meer begrip voor elkaar gekregen.”

#datisdekrachtvanrijnstad