Raad van Toezicht

Stichting Rijnstad bevordert dat alle kinderen, jongeren en volwassenen deelnemen aan de samenleving. Medewerkers en vrijwilligers hebben daarbij normaliter een groot aantal instrumenten tot hun  beschikking: workshops en trainingen voor jong en oud, speelmorgens, spreekuren en huisbezoek, poppodium Willemeen, etc. Ook gedurende een deel van 2021 werd Rijnstad echter in haar mogelijkheden beperkt door de coronamaatregelen. Toch heeft Rijnstad met grote creativiteit en betrokkenheid op allerlei manieren (digitaal, op straat, aan de voordeur, …) bijgedragen aan het welzijn en de veiligheid van de kwetsbare mensen uit hun werkgebied. Waarbij bovendien goed werd samengewerkt met andere organisaties in de stad. Het belang van het kennen van je doelgroep en je stad blijkt juist onder zulke lastige omstandigheden van onschatbare waarde.

In 2021 was de eerste termijn van Monique Nillissen als lid van de Raad van Toezicht verstreken en zij zag af van een tweede termijn. Bij de vervulling van de vacature werd op een prettige wijze samengewerkt met de OR en de CR. We vonden een goede opvolger in Jolien Kohlmann.

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in het bewaken van de continuïteit van Rijnstad. In dat kader besteden wij als Raad van Toezicht veel aandacht aan de financiële stabiliteit van Rijnstad. De verbetering die in 2020 was ingezet, heeft zich tot ons genoegen onder leiding van bestuurder Joke Wisseborn in 2021 voortgezet. Andere onderwerpen die in onze bijeenkomsten aan de orde zijn geweest zijn: de eerste bevindingen van de nieuwe bestuurder en welke prioriteiten daaruit volgen; de uitbreiding van de ondersteuning; de subsidieaanvraag bij de gemeente Arnhem; mogelijke samenwerkingsverbanden (discussie met het MT van Rijnstad); het beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder; de verkoop van een stuk grond bij Madser; het accommodatieplan; de huisvesting van de staf, en de mogelijke verkoop van De Nieuwe Hommel. Ook werd het thema governance besproken en werden, mede naar aanleiding van onze jaarlijkse evaluatie, stappen gezet om de bijbehorende afspraken en documentatie te actualiseren.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2021

  • Janneke Hoekstra (voorzitter)
  • Hilde Reints
  • Marthyne Kunst
  • Bert de Fockert
  • Monique Nilessen (tot 21 juni 2021)
  • Jolien Kohlmann-Bins (vanaf 20 juli 2021)

 

Wat is de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht.