Bijzondere bijstand

U komt voor bijzondere bijstand in aanmerking als u speciale en noodzakelijke kosten moet maken en u daarvoor onvoldoende inkomsten en vermogen heeft.

Bijzondere bijstand is bestemd voor speciale en noodzakelijke kosten die u zelf niet van uw uitkering of loon kunt betalen. U moet voor deze kosten ook geen beroep kunnen doen op een andere regeling, zoals bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekering of de WMO.
U moet eerst bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt want in principe krijgt u geen vergoeding achteraf.


Voor wie?
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen, ongeacht het soort inkomen. U betaalt een eigen bijdrage als u een inkomen heeft boven de inkomensgrens van de GelrePas.

Hoe aan te vragen?
Per formulier via het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem of via uw bijstandsconsulent.
Koningstraat 38, tel. 0900 - 1809

Meer informatie

Voor welke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
Bijzondere bijstand kan worden verleend voor een heleboel soorten van kosten. Het gaat hierbij niet om de dagelijkse kosten die iedereen maakt, maar om bijzondere en noodzakelijke kosten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van kosten genoemd. Sommige kosten worden nader toegelicht.

  • babyuitzet en kraamzorg
  • begrafenis- en crematie
  • kostenbrillenglazen, monturen en contactlenzen: zie CAZ
  • garantietoeslag alleenstaande ouders
  • hoortoestellen: zie CAZ
  • ouderbijdrage jeugdhulpverlening
  • duurzame gebruiksgoederen (wasmachine, koelkast e.d.)
  • rechtsbijstand, eigen bijdrage
  • studiekostentandartskosten
  • kosten bewindvoerder en curator 

CAZ
Voor houders van een GelrePas  is door de Dienst Inwoners de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) afgesloten met de Menzis. Naast een korting op de premies vergoedt deze extra verzekering  bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de tandartskosten, orthodontie, pedicurekosten, eigen bijdrage voor psychotherapie en hulpmiddelen als brillen, lenzen en hoortoestellen. Wie geen aanvullende verzekering heeft kan ook niet deelnemen aan de CAZ en komt dan ook niet in aanmerking voor een aanvulling of voor bijzondere bijstand.
Wie een verzekering heeft bij een andere maatschappij en daarbij tevens een aanvullend pakket heeft kan (eenmalig) bijzondere bijstand krijgen ter hoogte van de CAZ-vergoeding. Zie de CAZ-pagina.

Inkomen (draagkracht)
Om voor bijzonder bijstand in aanmerking te komen wordt eerst bekeken of u de kosten zelf kunt betalen. De sociale dienst maakt een draagkrachtberekening.
In Arnhem wordt het inkomen vergeleken met 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, gelijk aan de de GelrePas-norm. Wanneer uw inkomen gelijk of lager is wordt er van uit gegaan dat u geen draagkracht heeft.

Wanneer uw inkomen hoger is kunt u nog in aanmerking komen voor een gedeeltelijke toekenning. Er wordt dan een berekening gemaakt.

Vermogen
Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, mag uw vermogen niet meer bedragen dan ruim € 5.500 voor een alleenstaande en ruim € 11.000 voor echtparen en alleenstaande ouders. Voor de kosten van baby-uitzet en duurzame gebruiksgoederen gelden echter beduidend lagere vermogensgrenzen.

Gift of lening?
In de regel is bijzondere bijstand een gift en hoeft u deze dus niet terug te betalen.
Voor gebruiksgoederen geldt dat naar de noodzaak wordt gekeken en reparatiemogelijkheden. Bijstand hiervoor wordt in de vorm van een lening vertstrekt of waar dat niet mogelijk is hooguit bijzondere bijstand voor tweedehands goederen.

Terug naar Gebruik uw recht